Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Cookie policy

Site-ul www.radioclubmix.ro utilizeaza cookie-uri.

De ce sunt utilizate cookie-urile?
Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile joaca un rol important pentru a adapta facilitatile webiste-ului la nevoiele utilizatorilor, cum ar fi:

• Personalizarea anumitor setari precum: pastrarea setarilor pentru diverse aplicatii (calculatoare, comparatii, etc) si memorarea acestor optiuni pentru a permite functionarea butoanelor "Inapoi" si "Inainte", pentru a permite completarea mai rapida a formularelor etc;

• Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri informatii asupra modului de utilizare a site-ului de catre vizitatori, ceea ce permite optimizarea in timp a continutului site-ului;

• Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai mai utila si mai placuta;

• Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

Website-urile noastre utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit Website să analizeze modul în care utilizați respectivul Website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a Website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea Website-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google.
Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita site-ul nostru web.
Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners .
Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-in pe browserul dvs. web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

Ce este un "cookie"?
Cookie-ul este un mic fisier text, stocat in calculatorul vizitatorului. Cookie-ul este setat la cerere de un web server intr-un web browser (d.e. Internet Explorer, Chrome). In general sunt fisiere "pasive" si nu contin programe software, virusi sau spyware.

Un cookie este compus din doua parti: numele si valoarea cookie-ului. Durata de viata a unui cookie este limitata. Doar serverele care pot trimite cookie-uri le pot accesa cand userul se reintoarece la websiteul asociat cu acel server.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

• utilizare a site-ului (anumite sectiuni - cum ar fi cele de comparatii - nu pot functiona in mod corespunzator fara cookie-uri)
• analiza a navigatiei in site a vizitatorilor
• geotargetting (pentru a monitoriza provenienta utilizatorilor dupa coordonate geografice)
• inregistrare (pentru a salva date de acces la cont)
• publicitate (pentru a limita numarul de afisari de bannere).

Cum pot opri cookie-urile?
Browserele ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in meniul "Preferinte" -> "Optiuni".

Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele anumite sectiuni ale site-ului sa devina imposibil de folosit.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile nu sunt virusi, astfel ca nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou.

Cookie-urile stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor si pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general, browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Prin intermediul cookie-urilor se transmit in mod constant, in ambele sensuri, informatii intre browser si website. Daca o persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate.

Acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri.

 Linkuri utile

ClubMixRadio pune la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/


The site www.radioclubmix.ro uses cookies.

Why are cookies used?
This website uses its own and third-party cookies to provide visitors with an improved browsing experience and services tailored to everyone's interests.

"Cookies" play an important role in adapting the webist's facilities to the needs of users, such as:

• Customize certain settings such as: keeping the settings for various applications (computers, comparisons, etc.) and storing these options to allow the operation of the "Back" and "Forward" buttons, to allow faster completion of forms, etc;

• Cookies provide site owners with information on how visitors use the site, which allows them to optimize the content of the site over time;

• Allow multimedia or other applications from other sites to be included in a particular site to create a more useful and enjoyable browsing experience;

• Improve the efficiency of online advertising.

Our website use Google Analytics, a web analytics service provided by Google. Google Analytics uses cookies to help a particular Website analyze how you use that Website. The information generated by cookies about your use of the Website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers which may be located in the EU, the EEA and / or the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the Website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google.
You may opt out of Google Analytics without affecting how you visit our website.
Detailed information about Google Analytics and The protection of personal data (including how you can control the information sent to Google) can be found at: https://policies.google.com/privacy/partners .
To prevent monitoring by this type of cookie, you can install an add-in on your web browser (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

What is a "cookie"?
A cookie is a small text file stored on a visitor's computer. The cookie is set on request by a web server in a web browser (eg Internet Explorer, Chrome). They are generally "passive" files and do not contain software, viruses or spyware.

A cookie is composed of two parts: the name and the value of the cookie. The lifespan of a cookie is limited. Only servers that can send cookies can access them when the user returns to the website associated with that server.

How cookies are used by this site

A visit to this site may place cookies for the purposes of:

• use of the site (certain sections - such as comparisons - cannot function properly without cookies)
• analysis of visitors' navigation on the site
• geotargetting (to monitor the origin of users by geographical coordinates)
• registration (to save account access data)
• advertising (to limit the number of banner displays).

How can I stop cookies?
Browsers offer the ability to change cookie settings. These settings are usually found in the "Preferences" menu -> "Options".

Declining or disabling cookies may make certain sections of the site impossible to use.

Security and privacy issues

Cookies are not viruses, so they cannot be duplicated or replicated on other networks to run or replicate.

Cookies store information about users' preferences and browsing history and can be used as a form of Spyware. Many anti-spyware products mark cookies to be deleted during anti-virus / anti-spyware deletion / scanning procedures.

In general, browsers have integrated privacy settings that provide different levels of acceptance of cookies, validity period and automatic deletion after the user has visited a particular site.

Through cookies, information is constantly transmitted, in both directions, information between the browser and the website. If an unauthorized person intervenes during the transmission of data, the information contained in the cookie may be intercepted.

This can happen if the browser connects to the server using an unencrypted network (eg an unsecured WiFi network).

Other cookie-based attacks involve incorrect cookie settings on servers. If a website does not require the browser to use only encrypted channels, attackers can use this vulnerability to send information through unsecured channels. Attackers then use the information to gain unauthorized access to certain sites.

Useful Links

ClubMixRadio provides the following site to provide more information on online advertising privacy:http://www.youronlinechoices.com/ro/